Polityka prywatności

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.tobefrank.pl jest firma MD FRANK Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000719381, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7792482299, REGON: 369513386, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro na tobefrank kropka pl, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.). Informacje przedstawiane w Polityce prywatności przekazywane są w zw. z art. 13 RODO i dotyczą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

§ 2 Rodzaj przetwarzanych danych osobowych, cel i zakres zbierania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników strony www.tobefrank.pl w przypadku skorzystania z Formularza Kontaktowego i czasowo z Newslettera. W przypadku gdy prowadzimy Newsletter, wyrazisz chęć dopisania się do niego i potwierdzisz subskrypcję wówczas dane osobowe jakie nam pozostawisz, tj. imię i e-mail posłużą nam wyłącznie do przesyłania cyklicznych informacji związanych wyłącznie z tematyką strony. Nie będziemy wysyłać Tobie informacji nie związanych z naszą działalnością. Dane osobowe które przekażesz nam w formularzu kontaktowym posłużą nam wyłącznie do kontaktu z Tobą i odpowiedzi na zapytanie, którego dotyczy formularz. Dane w formularzu są niezbędne w celu przygotowania właściwej oferty.
 2. Podstawa Prawna. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który stanowi:
 1. zarządzanie Stroną internetową www.tobefrank.pl;
 2. zapewnienie bezpieczeństwa Strony i innych użytkowników;
 3. prowadzenie analiz statystycznych;
 4. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności
 1. Cel przetwarzania danych. Twoje dane osobowe są/będą przez nas przetwarzane w następujących celach:
  1. bieżącej komunikacji z nami, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  2. przygotowania, zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  3. spełnienia obowiązków wynikających z RODO (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
  4. badania opinii na temat oferowanych przez nas usług (art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
  5. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  6. dowodowym (art. 6 ust 1 lit f RODO) tj. potwierdzenia faktów w razie sporu;
  7. do celów marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit f RODO) o ile wyrazisz taką zgodę,
 2. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych.
  1. W przypadku Formularza Kontaktowego użytkownik podaje:
   1. imię
   2. adres e-mail
  2. W przypadku Newslettera
   1. imię
   2. adres e-mail
  3. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 3. Okres przechowywania danych osobowych. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
  1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja prośby o kontakt i zapoznanie z ofertą, dane przekazane w formularzu kontaktowym nie będą przetwarzane dłużej niż jest to potrzebne do zrealizowania Twojej prośby;
  2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, to Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  3. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  4. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest spełnienie obowiązków podatkowych, dane będą przetwarzane przez pięć lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin na zapłatę podatku
  5. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest badania satysfakcji z oferowanych przez nas usług, dane będą przetwarzane najpóźniej do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu;
  6. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest spełnienie obowiązków wynikających z RODO, dane będą przetwarzane do czasu upływu terminów przedawnienia;
  7. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń to dane będą przetwarzane do czasu upływu terminów przedawnienia;
  8. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych są cele dowodowe, dane będą przechowywane do czasu utraty przydatności;
  9. W przypadku, gdy gdy podstawą przetwarzania danych są cele marketingu bezpośredniego dane będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu.
 4. W celu usprawnienia procesu usuwania danych osobowych powyżej podane terminy będą liczone od końca roku kalendarzowego, w którym dane zostały zebrane. Jeżeli zażądasz realizacji prawa do bycia usunięcia Twoich danych pomiędzy rzeczywistym upływem terminu przewidzianego na przechowywanie Twoich danych, a planowanym terminem usunięcia będzie ono przez nas respektowane.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 3 Udostępnianie Danych Osobowych

 1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane innym instytucjom.
 3. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

§ 4 Prawo kontroli, dostępu do treści własnych danych osobowych oraz ich poprawiania

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
  • Dostęp do danych – art. 15 RODO
  • Sprostowanie danych – art. 16 RODO
  • Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO
  • Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO
  • Przeniesienie danych – art. 20 RODO
  • Sprzeciw – art. 21 RODO
  • Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro na tobefrank kropka pl
 4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5 Pliki „cookies”

 • Strona Administratora używa plików „cookies”.
 1. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 2. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
  • „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
  • „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 3. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.